Xay dung mo hinh sang loc ao cac chat co hoat tinh khang sot ret

Nghiên cứu “Xây dựng mô hình sàng lọc ảo các chất có hoạt tính kháng sốt rét”

  • Tác giả: DS. Mai Thành Tấn
  • Hướng dẫn: TS. Thái Khắc Minh
  • Thực hiện tại Bộ môn Hóa Dược, Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. HCM, năm 2013

Xem nội dung chi tiết

Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ tại đây.

Posted by Tan Thanh MAI

Lecturer at University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city, Vietnam