Bài giảng

HANDOUTS BÀI GIẢNG

Bài giảng Hóa Dược 1 (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Hóa Dược 2 (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Thiết kế & điều chế nguyên liệu Dược (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Chuyên đề Hóa Dược (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Hóa Dược (dành cho sinh viên Cao đẳng)

Bài giảng Dược lý Y học (dành cho sinh viên Y sĩ & Cử nhân nhiều dưỡng)

Bài giảng Hóa Dược – Dược lý 1 (dành cho học sinh Dược Trung cấp)

Bài giảng Hóa Dược – Dược lý 2 (dành cho học sinh Dược Trung cấp)

Videos minh họa cho các bài giảng