Bài giảng

HANDOUTS BÀI GIẢNG

Bài giảng Hóa Dược 1 (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Hóa Dược 2 (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Thiết kế & điều chế nguyên liệu Dược (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Chuyên đề Hóa Dược (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Dược lý Điều dưỡng (dành cho sinh viên Cử nhân Điều dưỡng)

Bài giảng Hóa Dược (dành cho sinh viên Cao đẳng)

Bài giảng Hóa Dược – Dược lý 1 (dành cho học sinh Dược Trung cấp)

Bài giảng Hóa Dược – Dược lý 2 (dành cho học sinh Dược Trung cấp)

Videos minh họa cho các bài giảng