Bài giảng

HANDOUTS BÀI GIẢNG

Bài giảng Hóa Dược 1 (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Hóa Dược 2 (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Thiết kế & điều chế nguyên liệu Dược (dành cho sinh viên Dược Đại học)

Bài giảng Hóa Dược (dành cho sinh viên Cao đẳng)

Bài giảng Dược lý Y học (dành cho sinh viên Y sĩ & Cử nhân nhiều dưỡng)

Bài giảng Hóa Dược – Dược lý 1 (dành cho học sinh Dược Trung cấp)

Bài giảng Hóa Dược – Dược lý 2 (dành cho học sinh Dược Trung cấp)

Videos minh họa cho các bài giảng