Tan Mai’s Lab

PROJECT | DỰ ÁN

COMPUTER-AIDED DRUG DESIGN (THIẾT KẾ THUỐC VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH)

Building big database of chemical structures for drug-candidates screening (Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn các cấu trúc hóa học để sàng lọc các ức viên thuốc)

 • Collect big database of chemical structures from different libraries such as DrugBank, ZINC, ChemDiv, Maybridge; Create conformations and calculate 2D&3D molecular descriptors of these compounds)  (Thu thập cơ sở dữ liệu lớn các cấu trúc hóa học từ các thư viện DrugBank, ZINC, ChemDiv, Maybridge; Tạo cấu dạng và tính toán thông số mô tả phân tử 2D&3D của các chất này)
 • Collect big database of natural products from traditional Vietnamese medicine; Create molecular structures, conformations and calculate 2D&3D molecular descriptors of these compounds) (Thu thập cơ sở dữ liệu lớn các hóa hợp chất tự nhiên từ các dược liệu cổ truyền của Việt Nam; Tạo cấu trúc phân tử, cấu dạng và tính toán thông số mô tả phân tử 2D&3D của các chất này)

Protein-protein interaction inbitors (Chất ức chế tương tác protein-protein)

 • Design and screening small molecular inhibitors for Interleukin-33 and ST2 receptor interaction (Thiết kế và sàng lọc các chất phân tử nhỏ ức chế tương tác giữa Interleukin-33 và thụ thể ST2)
 • Design and screening small molecular inhibitors for PCSK9 and LDL receptor interaction (Thiết kế và sàng lọc các chất phân tử nhỏ ức chế sự tương tác giữa PCSK9 và thụ thể LDL)

Receptor agonist/ antagonist (Chất chủ vận/ đối vận receptor)

 • Virtual screening Apelin receptor agonist for heart failure treatment (Sàng lọc ảo chất chủ vận thụ thể Apelin để điều trị suy tim)

Anti-infectious drugs (Thuốc chống bệnh truyền nhiễm)

 • 2D-QSAR and molecular model for Hepatis C virus NS3/4A protease inhibitors (Xây dựng mô hình 2D-QSAR và mô tả docking phân tử cho các chất ức chế NS3/4A protease inhibitors của virus viêm gan C)
 • Virtual screening antimalarial compounds (Sàng lọc ảo các chất kháng sốt rét)
 • In silico and in vitro screening chalcones having synergy with glycopeptide antibiotic on MRSA (Sàng lọc in silico và in vitro các chalcon có tác dụng hiệp đồng với kháng sinh glycopeptid trên MRSA)
 • In silico screening inhibitors for Wuhan coronavirus 2019-nCoV main protease (Sàng lọc in silico chất ức chế cho protease của coronavirus Vũ Hán 2019-nCoV)

DRUG & RECEPTOR INTERACTION VISUALIZATION (MINH HỌA TƯƠNG TÁC THUỐC & RECEPTOR)

 • We create high-quality visuals to illustrate drug & receptor binding by extracting interactions in the complex captured by X-ray diffraction crystals or by molecular docking. If you want us to help you create images of your drug & receptor binding in your research, please send a request here.
 • Chúng tôi tạo ra các hình ảnh trực quan & chất lượng cao để minh họa cho sự gắn kết của thuốc & receptor bằng cách trích xuất các tương tác trong phức hợp được chụp tinh thể nhiễu xạ tia X hoặc bằng kỹ thuật docking phân tử. Nếu muốn chúng tôi giúp đỡ bạn tạo ra các hình ảnh sự gắn kết của thuốc & receptor trong đề tài của bạn, hãy gửi yêu cầu tại đây.
Rosuvastatin

Rosuvastatin and HMG-CoA reductase binding and interaction


OUR TEAM | NHÓM CỦA CHÚNG TÔI

60

Phuong  Hai  Diem Dao

Phuc


PUBLICATIONS | CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

2018

3. Phuong Thi-Kim Nguyen, Hai Quang Luong, Diem Thi-Thuy Dao, Tan Thanh Mai. “2D-QSAR models for prediction of Hepatis C virus NS3/4A protease inhibitors”, The 4th Pan-Asian Biomedical Science Conference, 6-7 December 2018, Da Nang, Medical Device and High Throughput Data session, PP39.

2017

2. Thanh-Tan Mai, Thi-Thu-Ha Nguyen, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, Khac-Minh Thai, “Design of small molecular inhibitors for interleukin-33”, The 2nd International Conference On Pharmacy Education and Research Network of ASEAN 2017 (ASEAN PharmNET 2017), 21-22 November 2017, Kuala Lumpur, PC-P-25, pp. 165.

2013

1. Mai Thanh Tan, Do Trong Nhat, Dong Quoc Hiep, Nguyen Duc Khanh Tho, Le Thanh Man, Thai Khac Minh. “In silico modeling for antimalarial compounds”. Proceedings of The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, ISBN 604660159-2, 2013, pp. 503-509.

View more