Công bố khoa học

2021

29. Tan Thanh Mai, Quoc-Thai Nguyen, Khac-Minh Thai (2021), Discovery of Interleukin-33 receptor inhibitors for the treatment of cytokine storm in COVID-19 patients, Rencontres de Quy Nhon – Biology Conference 2021, ICISE Quy Nhon, December 13 – 15, 2021, Session 2 – Fundamental and Clinical Research during the COVID-19 pandemic.

28. Tan Thanh Mai, Phong Thua Lam, Thao Thi Thai, Thanh-Dao Tran, Khac-Minh Thai (2021), Exploration of chalcones as SARS-CoV-2 papain-like protease inhibitors using computational approaches, Rencontres de Quy Nhon – Biology Conference 2021, ICISE Quy Nhon, December 13 – 15, 2021, Session 2 – Fundamental and Clinical Research during the COVID-19 pandemic.

27. Tan Thanh Mai, Phuc Gia Nguyen, Minh‑Tri Le, Thanh‑Dao Tran, Phuong Nguyen Hoai Huynh, Dieu‑Thuong Thi Trinh, Quoc‑Thai Nguyen, Khac‑Minh Thai (2021), Discovery of small molecular inhibitors for interleukin‑33/ST2 protein–protein interaction: a virtual screening, molecular dynamics simulations and binding free energy calculations, Molecular Diversity, DOI: https://doi.org/10.1007/s11030-021-10359-4.

26. Lê Minh Trí, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Thị Thanh Thảo, Trần Mỹ Ngọc, Võ Thanh Phương, Phạm Đình Long Hưng, Đỗ Thành Tiến, Mai Thành Tấn, Thái Khắc Minh (2021), Sàng lọc in silico các phân tử nhỏ có tiềm năng gắn kết lên thụ thể IL-1β (IL-1R1), Tạp chí Y Dược học, Số 20, Tháng 5/2021, ISSN 2734-9209, trang 59-63.

25. Mai Thành Tấn, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Thái Khắc Minh, Nguyễn Quốc Thái, “Khám phá chất ức chế Interleukin-33 bằng phương pháp thiết kế thuốc dựa trên cấu trúc mục tiêu”, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 37, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 09-11/04/2021. (Oral – Giải II)

24. Mai Thành Tấn, Vũ Ngọc Diệu Linh, Nguyễn Đắc Nhân, Huỳnh Nguyễn Hoài Phương, Thái Khắc Minh, Võ Thị Cẩm Vân, “Sàng lọc các chalcon có khả năng ức chế in silico enzym protease chính (Mpro) của SARS-CoV-2”, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 37, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 09-11/04/2021. (Poster – Giải III)

23. Mai Thành Tấn, Nguyễn Thị Thu Hạnh, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Nguyễn Quốc Thái, Thái Khắc Minh, “Khảo sát khả năng gắn kết in silico của các chalcon nội bộ trên Interleukin-33 bằng mô phỏng docking và động lực học phân tử”, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 37, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 09-11/04/2021. (Poster)

22. Mai Thành Tấn, Nguyễn Gia Phúc, Lê Minh Trí, Nguyễn Quốc Thái, Thái Khắc Minh, “Sàng lọc ảo các phân tử nhỏ có khả năng cạnh tranh gắn kết với Interleukin-33 trên thụ thể ST2 từ thư viện ZINC12”, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 37, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 09-11/04/2021. (Poster)

21. Lê Minh Trí, Mai Thành Tấn, Trần Thành Đạo, Nguyễn Quốc Thái, Thái Khắc Minh, “Sàng lọc ảo các hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế Interleukin-33”, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 37, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 09-11/04/2021. (Poster)

20. Huỳnh Nhật Lễ, Lê Thanh Duy, Mai Thành Tấn, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh (2021), Liệu pháp miễn dịch interleukin-2 trong điều trị ung thư, Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, Tập 25, Số 2, ISSN 1859-1779, trang 1-10.

19. Thái Khắc Minh, Phạm Xuân Tiên, Trần Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thảo Nhung, Mai Thành Tấn, Trần Huệ Tịnh, Lê Minh Trí (2021), Nghiên cứu khả năng gắn kết của gilteritinib với cấu trúc Fms-like tyrosin kinase 3 (FLT3) tự nhiên và đột biến bằng phương pháp docking, Tạp chí Y Dược học, Số 13, Tháng 1/2021, ISSN 2734-9209, trang 8-13.

2020

18. Thái Khắc Minh, Lại Hồng Hạnh, Hồng Chấn Tài, Huỳnh Nhật Lễ, Trần Thành Đạo, Huỳnh Nguyễn Hoài Phương, Mai Thành Tấn, Trần Quế Hương, Lê Minh Trí (2020), Sàng lọc các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính interleukin-23, Tạp chí Y Dược học, Tháng 12/2020, ISSN 2734-9209.

17. Bùi Thị Hoàng Linh, Nguyễn Đắc Nhân, Mai Thành Tấn, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Thái Khắc Minh (2020), COVID-19: Phương pháp điều trị và vaccin, Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, Tập 24, Số 6, ISSN 1859-1779, trang 1-10.

16. Minh-Tri Le, Tan Thanh Mai, Phuong Huynh Nguyen Hoai, Thanh-Dao Tran, Khac-Minh Thai and Quoc-Thai Nguyen (2020), Structure-based discovery of interleukin-33 inhibitors: a pharmacophore modelling, molecular docking, and molecular dynamics simulations approach, SAR and QSAR in Environmental Research, 31(12), pp. 883-904, DOI: https://doi.org/10.1080/1062936X.2020.1837239.

15. Nguyễn Lê Anh Tuấn, Hoàng Viết Nhâm, Mai Thành Tấn, Bùi Thị Hoàng Linh, Võ Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Lê, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí (2020), Sàng lọc in silico các cấu trúc phân tử nhỏ ức chế hoạt tính interleukin-17A trong điều trị các bệnh tự miễn, Tạp chí Y Dược học, Số 6, Tháng 10/2020, ISSN 2734-9209, trang 28-33.

14. Lê Minh Trí, Mai Thành Tấn, Lê Xuân Lộc, Vũ Ngọc Diệu Linh, Trần Thành Đạo, Nguyễn Quốc Thái, Thái Khắc Minh (2020), Sàng lọc ảo các hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế Interleukin-33, Tạp chí Y Dược học, Số 6, Tháng 10/2020, ISSN 2734-9209, trang 137-140.

13. Thai-Son Tran, Thanh-Dao Tran, The-Huan Tran, Thanh-Tan Mai, Ngoc-Le Nguyen, Khac-Minh Thai, and Minh-Tri Le (2020), Synthesis, In Silico and In Vitro Evaluation of Some Flavone Derivatives for Acetylcholinesterase and BACE-1 Inhibitory Activity, Molecules, 25(18), p. 4064. DOI: https://doi.org/10.3390/molecules25184064.

12. Mai Thành Tấn, Thái Khắc Minh, Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí (2020), SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp: cấu trúc và các thuốc điều trị tiềm năng, Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2020, Tập 24, Số 2, ISSN 1859-1779, trang 1-10.

2019

11. Nguyễn Thị Phúc Nhân, Mai Thành Tấn (2019), Khám phá chất ức chế yếu tố AgrA điều hòa phiên mã độc tố xâm lấn của vi khuẩn Staphylococcus aureus, Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược TP. HCM Lần thứ 26, ngày 24/10/2019.

10. Nguyễn Gia Phúc, Mai Thành Tấn (2019), Sàng lọc in silico các chất có khả năng gắn kết với Interleukin-33 từ thư viện ZINC12, Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược TP. HCM Lần thứ 26, ngày 24/10/2019.

9. Trần Thành Đạo, Lê Minh Trí, Lại Hồng Hạnh, Hoàng Viết Nhâm, Nguyễn Lê Anh Tuấn, Mai Thành Tấn, Phạm Toàn Quyền, Thái Khắc Minh, “Nghiên cứu xây dựng mô hình QSAR nhị phân và pharmacophore trên các chất ức chế cytochrom P450 CYP2D6”, Tạp chí Dược học, Số 517, 2019, ISSN 0866-7861, trang 7-10

8. Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Nguyễn Đức Khánh Thơ, Nguyễn Tường Quang, Nguyễn Sĩ Tịnh Thùy, Võ Duy Nhàn, Mai Thành Tấn, Thái Khắc Minh, “Nghiên cứu mô hình 2D-QSAR trên các dẫn chất ức chế telomerase”, Tạp chí Dược học, Số 516, 2019, ISSN 0866-7861, trang 30-33

2018

7. Phuong Thi-Kim Nguyen, Hai Quang Luong, Diem Thi-Thuy Dao, Tan Thanh Mai. “2D-QSAR models for prediction of Hepatis C virus NS3/4A protease inhibitors”,  The 4th Pan-Asian Biomedical Science Conference, 6-7 December 2018, Da Nang, Medical Device and High Throughput Data session, PP39.

6. Mai Thành Tấn, Thái Khắc Minh, “Thiết kế các cấu trúc phân tử nhỏ có khả năng ức chế hoạt tính interleukin-33”, Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Đại học – Cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ XIX, 2018. (Giải Xuất sắc)

5. Hà Thị Kiều Oanh, Võ Viết Việt, Đinh Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Huy, Lê Quốc Hưng, Mai Thành Tấn, Thái Khắc Minh. “Xây dựng mô hình dự đoán hoạt tính ức chế New Delhi metallo-β-lactamase NDM-1”. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2018, Tập 22, Phụ bản Số 1, ISSN 1859-1779, trang 403-407.

2017

4. Thanh-Tan Mai, Thi-Thu-Ha Nguyen, Thanh-Dao Tran, Minh-Tri Le, Khac-Minh Thai, “Design of small molecular inhibitors for interleukin-33”, The 2nd International Conference On Pharmacy Education and Research Network of ASEAN 2017 (ASEAN PharmNET 2017), 21-22 November 2017, Kuala Lumpur, PC-P-25, pp. 165.

3. Nguyễn Thị Thanh Hòa, Mai Thành Tấn, Phan Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Ngọc Lê, Thái Khắc Minh. “Nghiên cứu in silico dự đoán các chất có khả năng gắn kết trên interleukin 15 và thụ thể interleukin-15 tiểu đơn vị α”. Y học Thành Phố Hồ Chí Minh, 2017, Tập 21, Phụ bản Số 1, ISSN 1859-1779, trang 502-508.

2015

2. Khac-Minh Thai, Nghia-Tin Huynh, Trieu-Du Ngo, Thanh-Tan Mai, Thien-Hai Nguyen and Thanh-Dao Tran. “Three and four-class classification models for P-glycoprotein inhibitors using the counter propagation neural networks”. SAR and QSAR in Environmental Research, 2015, Vol. 26, issue 2, pp. 139-163. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1062936X.2014.995701

2013

1. Mai Thanh Tan, Do Trong Nhat, Dong Quoc Hiep, Nguyen Duc Khanh Tho, Le Thanh Man, Thai Khac Minh. “In silico modeling for antimalarial compounds”. Proceedings of The Eighth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, ISBN 604660159-2, 2013, pp. 503-509.