Giới thiệu

ThS.DS. Mai Thành Tấn

  • Giảng viên Hóa Dược
  • Nghiên cứu Thiết kế thuốc với sự trợ giúp của máy tính

Bộ môn Hóa Dược – Khoa Dược

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Lý lịch khoa học | Lý lịch tại website trường

Công bố khoa học | ResearchGate | Google Scholar

Tan Thanh MAI, MSc., Pharm.

  • Lecturer in Medicinal Chemistry
  • Research in Computer-aided Drug Design

Department of Medicinal Chemistry – Faculty of Pharmacy

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam

Scientific CV | CV at University website

Scientific Publications | ResearchGate